No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/10/2021
Ngày kết thúc: 19/11/2021
Lượt xem:276
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 19/10/2021
Ngày kết thúc: 19/11/2021
Lượt xem:242
3Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:226
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:227
5Báo cáo
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:233
6Hồ sơ
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:204
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/10/2021
Ngày kết thúc: 16/11/2021
Lượt xem:246
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 13/11/2021
Lượt xem:234
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 13/11/2021
Lượt xem:273
10Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 12/10/2021
Ngày kết thúc: 12/11/2021
Lượt xem:292
11Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 08/11/2021
Lượt xem:335
12Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 08/11/2021
Lượt xem:466
13Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 08/11/2021
Lượt xem:329
14Báo cáo
Ngày bắt đầu: 07/10/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:409
15Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 04/11/2021
Lượt xem:441
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/10/2021
Ngày kết thúc: 01/11/2021
Lượt xem:451
17Báo cáo
Ngày bắt đầu: 30/09/2021
Ngày kết thúc: 30/10/2021
Lượt xem:506
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 30/09/2021
Ngày kết thúc: 30/10/2021
Lượt xem:486
19Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/09/2021
Ngày kết thúc: 30/10/2021
Lượt xem:604
20Quyết định
Ngày bắt đầu: 30/09/2021
Ngày kết thúc: 30/10/2021
Lượt xem:530
21Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/09/2021
Ngày kết thúc: 30/10/2021
Lượt xem:537
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Thông báo
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 21/10/2021
Lượt xem:199
2Thông báo
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 21/10/2021
Lượt xem:232
3Thông báo
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 21/10/2021
Lượt xem:191
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 20/09/2021
Ngày kết thúc: 20/10/2021
Lượt xem:106
5Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 20/09/2021
Ngày kết thúc: 20/10/2021
Lượt xem:104
6Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 20/09/2021
Ngày kết thúc: 20/10/2021
Lượt xem:135
7Báo cáo
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:42
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:72
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:51
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 10/09/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:81
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 10/09/2021
Ngày kết thúc: 10/10/2021
Lượt xem:66
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:83
13Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:83
14Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:58
15Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:78
16Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:63
17Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 08/10/2021
Lượt xem:108
18Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 08/10/2021
Lượt xem:70
19Báo cáo
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:77
20Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:81
21Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:80
22Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:72
23Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:86
24Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:96
25Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 30/08/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:108
26Báo cáo
Ngày bắt đầu: 30/08/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:76
27Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/08/2021
Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lượt xem:106
28Quyết định
Ngày bắt đầu: 25/08/2021
Ngày kết thúc: 25/09/2021
Lượt xem:104
29Tờ trình
Ngày bắt đầu: 25/08/2021
Ngày kết thúc: 25/09/2021
Lượt xem:82
30Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:98
31Quyết định
Ngày bắt đầu: 24/08/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:111
32Quyết định
Ngày bắt đầu: 23/08/2021
Ngày kết thúc: 23/09/2021
Lượt xem:105
33Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/08/2021
Ngày kết thúc: 23/09/2021
Lượt xem:99
34Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/08/2021
Ngày kết thúc: 19/09/2021
Lượt xem:128
35Quyết định
Ngày bắt đầu: 13/08/2021
Ngày kết thúc: 13/09/2021
Lượt xem:83
36Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 08/09/2021
Lượt xem:63
37Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 08/09/2021
Lượt xem:61
38Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/08/2021
Ngày kết thúc: 08/09/2021
Lượt xem:109
39Báo cáo
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:83
40Quyết định
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:96
41Quyết định
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 03/09/2021
Lượt xem:108
42Tờ trình
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 03/09/2021
Lượt xem:110
43Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:105
44Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:98
45Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:199
46Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:153
47Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:142
48Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:132
49Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/07/2021
Ngày kết thúc: 28/08/2021
Lượt xem:132
50Tờ trình
Ngày bắt đầu: 28/07/2021
Ngày kết thúc: 28/08/2021
Lượt xem:88
12345678910...
Video tuyên truyền


THÔNG TIN TRA CỨU
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 848
  • Trong tuần: 125,175
  • Tất cả: 9,306,377