No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 565

Sở Công thương tích cực triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Thời gian qua, Sở Công thương đã thực hiện đồng bộ, nhiều biện pháp về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã mang lại những kết quả khả quan, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan được nâng lên một bước, đã tạo niềm tin cho cán bộ công chức quyết tâm thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai bằng nhiều hình thức như trên Website của Sở Công thương, tại các cuộc họp của Lãnh đạo Sở, giao ban hàng tháng, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ công chức; tích cực đấu tranh, phê phán hành vi tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngăn chặn, hạn chế thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc tổ chức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động dần trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Sở Công thương đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình và tổ chức thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực như sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại công cộng, quản lý chặt chẽ phương tiện đi lại, đồng thời tăng cường nề nếp kiểm tra, báo cáo định kỳ theo đúng quy định. Triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung ương, của tỉnh như Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022…

Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 20/01/2022 của về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, triển khai tới toàn thể cán bộ công chức,viên chức, người lao động nhằm tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền vốn, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản đầu tư xây dựng và nhân lực. Định hướng kế hoạch hành động thực hiện chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, đề ra các giải pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về: dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước. Thủ trưởng đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản cuả đơn vị và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy định, chế độ định mức, tiêu chuẩn vào quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, quy chế làm việc của đơn vị.

Việc chi trả lương, thu nhập cho cán bộ, công chức đã được đơn vị thực hiện chi trả qua thẻ tài khoản đảm bảo đúng theo nguyên tắc tài chính, kế toán kịp thời đầy đủ. Quản lý chặt chẽ nguồn thu phí, lệ phí, đảm bảo thu đúng thu đủ và nộp đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách nhà nước trong tất cả các bước: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán ngân sách nhà nước .

Thực hành tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, đơn vị đã thực hiện cắt giảm bớt số lượng cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất lượng các cuộc họp. Việc tổ chức hội nghị, kỷ niệm thành lập ngành, lễ khởi công... được rà soát kỹ về nội dung, thời gian, số lượng đại biểu, cách thức tổ chức để giảm bớt thời gian hội họp về tiết kiệm kinh phí. Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước làm quà biếu, quà tặng không đúng chế độ quy định, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Thực hiện đúng Luật Lao động cũng như Luật Công chức về việc sử dụng quản lý công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương giờ giấc lao động, bảo đảm về chất lượng công việc không vi phạm quy định của Nhà nước. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ đảm bảo sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cán bộ, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giúp cho các bộ, công chức có điều kiện học tập và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cán bộ, công chức trong cơ quan luôn nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Thực hiện tốt nội quy, quy chế về kỷ luật lao động nhất là các quy định về sử dụng thời gian làm việc.

Thời gian tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm gắn với tuyên truyền để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu và xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản của nhà nước; kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí ...

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 270
  • Hôm nay: 23711
  • Trong tuần: 308,771
  • Tất cả: 16,950,946