Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Số ký hiệu văn bản 14/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 14-2022.pdf