No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 708

Chỉ thị của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025

Ngày 03/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.

Năm 2023 là năm thứ hai thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025, năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch tài chính 05 năm địa phương 2021 - 2025. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo sát với kết quả thực hiện năm 2022 của địa phương, có tính dự báo năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025. Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 với các yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung chủ yếu sau:

Các sở, ban, ngành đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 412-KL/TU ngày 06/12/2021 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Trong đó báo cáo đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 đã được giao tại Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các huyện, thành phố đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. UBND tỉnh nhận định năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh. Việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND các cấp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong điều hành thực hiện kế hoạch năm 2022.

Việc triển khai xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 phải đảm bảo tính hệ thống, công khai, minh bạch, công bằng, có sự phối hợp thống nhất chỉ tiêu chung của tỉnh và chỉ tiêu của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực. Do đó, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025, phải thống nhất với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch Tài chính 05 năm địa phương 2021 - 2025, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 1011
  • Hôm nay: 28310
  • Trong tuần: 258,607
  • Tất cả: 17,146,136