No title... No title... No title... No title... No title...
 • 18/04/2022

  Phát huy vài trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng

  Thời gian qua các kế hoạch, chương trình của tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng. 

 • 14/04/2022

  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) tại các Hội nghị của tỉnh và trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

 • 05/04/2022

  Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

  Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện, tập trung tuyên truyền bằng các hình thức: tại các cuộc họp giao ban, lồng ghép trong các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Hệ thống phần mềm văn bản quản lý và điều hành của cơ quan; các cơ sở giáo dục, đào tạo đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy.

 • 05/04/2022

  Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  Trong quý I/2022, tỉnh Sơn La đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống tham nhũng; các địa phương, đơn vị thường xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách, các văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển được tích cực thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, xây dựng các chế độ định mức tiêu chuẩn...; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức, viên chức được triển khai tích cực, toàn diện; thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 • 28/12/2021

  Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước

  Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có tổng số 3.060 doanh nghiệp. Trong đó gồm các loại hình: 852 Công ty cổ phần; 1.908 Công ty trách nhiệm hữu hạn; 299 Doanh nghiệp tư nhân và 01 Công ty hợp danh. Để triển khai tốt công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành nhiều công văn về việc hướng dẫn các doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng cũng như thực hiện công tác tuyên truyền về PCTN.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

Thống kê truy cập
 • Đang online: 126
 • Hôm nay: 35623
 • Trong tuần: 296,446
 • Tất cả: 15,604,257