No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 758

Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số.

Các cuộc họp trực tuyến được duy trì hiệu quả

Văn phòng UBND tỉnh triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, thực trạng hạ tầng, trang thiết bị của cơ quan. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-VPUB ngày 10/12/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số tỉnh Sơn La năm 2021. Phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh và Văn phòng về ứng dụng công nghệ thông tin tới toàn thể công chức, viên chức cơ quan, đơn vị để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm ứng dụng đang triển khai vào thực tế nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc và công tác cải cách hành chính của Văn phòng.

Triển khai hiệu quả các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đã được đầu tư và tiếp tục xem xét, đầu tư các ứng dụng, dịch vụ, trang thiết bị tiên tiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng thường xuyên duy trì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan Văn phòng, đẩy mạnh xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử và đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số đảm bảo nguyên tắc an toàn thông tin, an ninh mạng, tăng cường dùng chung hạ tầng thông tin.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối giữa UBND tỉnh với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và UBND các huyện,thành phố đã nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, hiện đại, nhanh chóng, kịp thời. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, đã kết nối thành công 52 cuộc họp với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương 70 cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố. Qua đó góp phần tích cực phục vụ cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm thời gian đối với các nguồn lực.

Về đảm bảo an toàn thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đã phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định về an toàn, an ninh thông tin mạng cho công chức, viên chức trong cơ quan biết và thực hiện. Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo an ninh thông tin cho hệ thống mạng. 100% máy tính cài đặt phần mềm phòng chống mã độc theo mô hình tập trung tỉnh Sơn La.

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục: Tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động điều hành; tiếp tục phối hợp với đơn vị viễn thông, đơn vị có liên quan vận hành và tăng cường sử dụng hội nghị truyền hình trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin: Hệ thống điều hành và quản lý văn bản, hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet), hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Sơn La, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ phòng họp trực tuyến, thư điện tử công vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

          Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 237
  • Hôm nay: 43952
  • Trong tuần: 325,328
  • Tất cả: 16,886,862