No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 674

6 tháng đầu năm Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành 30/50 nhiệm vụ cải cách hành chính

Thực hiện Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2022. Ngày 06/02/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-VPUB về thực hiện cải cách hành chính năm 2022 và đề ra 50 nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, với những đổi mới về nội dung, phương pháp, Văn phòng đã triển khai thực hiện 30/50 nhiệm vụ.

6 tháng đầu năm Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 675 hồ sơ.

Để công tác cải cách mang lại hiệu quả, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính 2022 như: Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính; tuyên truyền công tác cải cách hành chính; khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính; giữ vững chỉ số thành phần và chỉ số nội dung đạt ở nhóm trung bình cao và cao nhất; khắc phục một số nhóm điểm thấp nhất và trung bình thấp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh … Văn phòng đã tổng hợp đầy đủ tài liệu kiểm chứng và tiến hành tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của cơ quan Văn phòng trên hệ thống phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính gửi Hội đồng thẩm định của tỉnh theo quy định. Kết quả chấm điểm Văn phòng đứng thứ 6/20 sở, ban, ngành về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc Văn phòng UBND tỉnh, việc chấp hành và tham mưu triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của Văn phòng trong năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế họp giao ban, 6 tháng đầu năm, đã tổ chức 20 cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng với Lãnh đạo các, phòng, ban, đơn vị; 24 cuộc giao ban giữa Chủ tịch với các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng. Qua các phiên họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và công chức,viên chức. Kịp thời biểu dương những kết quả đạt được, chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc chất lượng chưa cao.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính. Đã chỉ đạo Trung tâm thông tin đưa tin, bài và văn bản về cải cách hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đăng tải bản tin tình hình tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên trang Thông tin điện tử của Văn phòng. Đồng thời, thông qua các hội nghị, các cuộc họp, phiên họp của UBND tỉnh cung cấp thông tin về cải cách hành chính để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh nắm và phối hợp thực hiện.

Tính từ 15/12/2021 đến ngày 9/6/2022, Văn phòng đã tiếp nhận 675 hồ sơ. Đã giải quyết 635 hồ sơ, trong đó: Trả sớm hạn 567 hồ sơ, đúng hạn 68 hồ sơ, trả lại 18 hồ sơ; còn 18 hồ sơ đang giải quyết.

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính tại Văn phòng. Thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 162
  • Hôm nay: 43633
  • Trong tuần: 325,009
  • Tất cả: 16,886,543