No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 813

Yên Châu tích cực triển khai Luật Bình đẳng giới

  Trong những năm qua, huyện Yên Châu luôn chú trọng triển khai Luật Bình đẳng giới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với thực tế và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Công tác tuyên truyền đã được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa, xây dựng và tổ chức chương trình, chiến dịch truyền thông tại một số đơn vị, cơ sở góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; phối hợp liên ngành thực hiện Luật Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ từng bước có hiệu quả. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới chú trọng vào việc định hướng, khuyến khích thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; không mang định kiến giới, không tạo ra định kiến giới; loại bỏ mọi sự phân biệt đối xử về giới... thông qua các hoạt động tuyên truyền về Bình đẳng giới đã truyền tải được nội dung, thông tin về bình đẳng giới đến cán bộ, công chức, nhân dân phòng ngừa các hành động phân biệt đối xử về giới trong các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với phụ nữ. Kết quả trong 15 năm qua đã tổ chức được hơn 100 cuộc tuyên truyền về bình đẳng giới cho trên 1.500 lượt người. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa phát trên 150 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng các văn bản pháp luật về nội dung bạo lực gia đình và bình đẳng giới bằng hai thứ tiếng, những tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện bình đẳng giới; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới một cách hiệu quả, sáng tạo, thích ứng với điều kiện, tình hình cụ thể.

Công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ, công chức và công tác viên làm công tác bình đẳng giới được quan tâm. Cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác bình đẳng giới cấp huyện, cấp xã đều được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực bình đẳng giới do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Trong 15 năm qua đã phối hợp với Hội Nông dân huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Đồn Biên phòng, Công an huyện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện... mở được 155 lớp tập huấn với 5.897 lượt cán bộ, hội viên; trong đó cấp huyện 131 lớp với 4.085 lượt thành viên tham gia; cấp xã, thị trấn 24 lớp với 1.812 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Nhằm nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác cán bộ nữ, huyện Yên Châu luôn quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân sự, đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ để tăng tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý. Thực hiện sự chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cơ sở tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, tiếp tục cải tiến phương thức, nội dung hoạt động của Ban nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở, phối hợp với các ngành tăng cường lồng ghép Chương trình Bình đẳng giới vào quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động, thường xuyên quan tâm đến các chính sách có liên quan đến quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em, các thành viên Ban đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nữ được học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Toàn huyện có khoảng 48.494 người trong độ tuổi lao động, trong đó có khoảng 23.049 lao động nữ tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên, trong đó có khoảng 90% là lao động nông nghiệp. Hằng năm mở các lớp dạy nghề chuyển giao khoa học kỹ thuật tạo việc làm cho lao động nông thôn. Cụ thể: Giai đoạn 2006-2011 giải quyết việc làm cho 280 lao động, trong đó lao động nữ là 175 người, chiếm 62,5%; giai đoạn 2011-2016 giải quyết việc làm cho 340 lao động trong đó lao động nữ là 207 người chiếm 60,8%; giai đoạn 2016-2021 giải quyết việc làm cho 490 lao động trong đó lao động nữ là 305 người chiếm 62,2%.

Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho người lao động nói chung và hộ nghèo nói riêng có được cơ hội trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế gắn với việc làm ổn định, tăng thu nhập, nhiều hộ nghèo đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất tập trung theo quy mô góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Công tác bình đẳng giới trên lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Truyền thông luôn được chú trọng, việc tiếp cận tham gia của nam và nữ ngày càng bình đẳng. Các cơ quan, ban ngành chức năng liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách có liên quan đến bình đẳng giới như: Hôn nhân và gia đình, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, nạn mua bán người ... Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện triển khai tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, duy trì hoạt động của các đội văn nghệ với nhiều nội dung, hình thức ngày càng đổi mới để phục vụ nhu cầu nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân nói chung cho phụ nữ nói riêng.

Việc triển khai hiệu quả Luật bình đẳng giới đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, đã từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin, bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 472
  • Hôm nay: 29209
  • Trong tuần: 310,585
  • Tất cả: 16,872,119