No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 582

Sở Giao thông Vận tải thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của Sở Giao thông Vận tải tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở Sở Giao thông Vận tải đã từng bước đổi mới lề lối và phương pháp làm việc, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trí tuệ tập thể và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia góp ý kiến trong thực hiện.

 

Sở Giao thông Vận tải luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận, dân chủ. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải  thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc thực hiện dân vận, dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận, dân chủ đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh, từ đó làm căn cứ chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Giao thông Vận tải  thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ về công tác dân vận, dân chủ thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice), tại các cuộc họp, hội nghị giao ban hàng tháng, quý. Trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tiếp tục rà soát xây dựng, nâng cấp đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện lên mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và cơ chế một cửa tại Sở Giao thông Vận tải  nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 12.177 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 11.699 hồ sơ (trước hạn và đúng hạn), đang giải quyết 478 hồ sơ.

Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Bộ phận Thanh tra Sở. Bố trí phòng Tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, đảm bảo điều kiện vật chất theo quy định tại Điều 18, Điều 19 của Luật Tiếp công dân; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế tiếp công dân, phân công lãnh đạo, công chức tiếp công dân đảm bảo theo quy định. Giám đốc Sở là người trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Năm tuần cuối của tháng, Chánh Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày thứ Năm hàng tuần; ngoài ra, Thanh tra Sở còn bố trí công chức thường trực tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần. Thông báo số điện thoại của lãnh đạo, đường dây nóng để Nhân dân biết nhằm phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc để kịp thời xem xét, giải quyết. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đảm bảo theo quy định của pháp luật và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, không có cá nhân, tổ chức đến phòng Tiếp công dân của Sở để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thường xuyên rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Giám đốc Sở theo quy chế làm việc và quy định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định nội bộ trong quản lý các lĩnh vực của Sở góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo sự quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo gắn với việc phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện việc tự phê bình và phê bình thẳng thắn, tham gia góp ý với tinh thần xây dựng, đoàn kết.

 Trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy định. Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, trình độ và năng lực công tác để nâng cao chất lượng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo quy hoạch được duyệt và quy trình, quy định; chú trọng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 519
  • Hôm nay: 29792
  • Trong tuần: 311,168
  • Tất cả: 16,872,702