No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 274

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng trong toàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đều nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động báo cáo viên của Đảng, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng hoạt động cũng như cung cấp đầy đủ thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XI, XII, XIII của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn, đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng theo phương châm "hướng về cơ sở", tập trung tuyên truyền những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, địa phương; các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, trong tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương; tuyên truyền các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, công tác tôn giáo; giáo dục pháp luật; phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại không thể thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ duy trì nghiêm chế độ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh bằng hình thức kết hợp tổ chức hội nghị tại tỉnh và luân phiên ở địa phương, cơ sở (02 lần/năm). Từ tháng 02/2017, Hội nghị Báo cáo viên tỉnh ủy được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). Mỗi Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh uỷ trung bình triển khai 02 chuyên đề của tỉnh, 01 chuyên đề về thời sự trong nước và quốc tế và định hướng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới; báo cáo viên báo cáo chuyên đề là các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các cấp uỷ đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng linh hoạt bằng nhiều phương thức như: Tổ chức hội nghị báo cáo viên, lồng ghép thông tin chuyên đề tại các hội nghị quán triệt nghị quyết, các cuộc họp phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi chi bộ, cơ quan, đoàn thể, các hội nghị giao ban công tác hàng tháng của xã, phường, thị trấn; họp tổ, bản, khu dân cư, hoạt động văn hoá - văn nghệ, tiếp xúc nhân dân, lồng ghép vào nội dung các cuộc thi, hội diễn, hội thảo... một số cơ sở coi trọng sử dụng đội ngũ già làng, trưởng bản có uy tín, những cán bộ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết với nhiệm vụ tuyên truyền để xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã chú trọng thông tin hai chiều theo hướng dân chủ hoá và tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe. Trong 10 năm (2011-2021), các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 766 cuộc đối thoại với nhân dân. Thông qua trao đổi và thông tin phản hồi để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, trên cơ sở đó lựa chọn, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền miệng.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm, lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, nhiệt huyết, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên được rà soát, bổ sung hoặc kiện toàn thay thế để đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, được quản lý và tổ chức hoạt động theo quy chế do cấp uỷ quy định. Toàn tỉnh hiện có 7.820 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tăng 4.136 đồng chí, tăng 112% so với năm 2007 (năm 2007 có 3.684 báo cáo viên, tuyên truyền viên) và tăng 3.106 đồng chí, tăng 66% so với năm 2017 (năm 2017 có 4.714 báo cáo viên, tuyên truyền viên). Trong đó: Tham gia Báo cáo viên Trung ương 05 đồng chí; Báo cáo viên Tỉnh uỷ 50 đồng chí; báo cáo viên cấp huyện và tương đương 383 đồng chí; tuyên truyền viên cấp xã là 7.382 đồng chí.

Đội ngũ báo cáo viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng và sự nghiệp đổi mới của Đảng; có trình độ hiểu biết về nhiều lĩnh vực; có kinh nghiệm công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động thực tiễn; nhiều đồng chí có kỹ năng tuyên truyền miệng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, gắn bó với nhân dân, nắm vững tình hình cơ sở, do đó quá trình thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng, chuyển tải thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như giải đáp thoả đáng những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã đóng góp lớn vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, XIV, XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII của Đảng; các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tạo sự đồng thuận, chung sức của người dân trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 356
  • Hôm nay: 35424
  • Trong tuần: 305,213
  • Tất cả: 16,831,382