No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1071

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thu hút các nguôn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh  ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:

Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, điều kiện thuận lợi, khuyến khích các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát trin kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý biên giới; hỗ trợ người dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống ở khu vực biên giới, tập trung vào vấn đề định canh, định cư, ổn định sinh kế, giảm tình trạng di cư tự do; giảm đói, nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quản lý các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ chủ yếu rà soát, thống kê, phân loại cơ chế, chính sách theo các nhóm gồm: Cơ chế chính sách về đầu tư phát triển, tín dụng, văn hóa - xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, củng cố quốc phòng, an ninh. Đánh giá hệ thống các cơ chế chính sách hiện có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các cơ chế chính sách bảo đảm phù hợp, khuyến khích mọi nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025 và chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 2021 - 2023 tập trung rà soát, phân loại, đánh giá, tác động của từng cơ chế, chính sách đối với việc thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội gn với nhiệm vụ củng c quc phòng, an ninh vùng biên giới. Giai đoạn 2023 - 2025 đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội hiện có cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách, các chương trình dự án có liên quan đến thu hút đu tư huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từng giai đoạn nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án có tính lan tỏa kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, tạo tiền đề, môi trường thuận lợi để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, hiện thực hóa chủ trương thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển khu vực biên giới.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (CTV)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 225
  • Hôm nay: 21946
  • Trong tuần: 268,542
  • Tất cả: 15,231,163