No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 782

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trong quý I/2022, tỉnh Sơn La đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống tham nhũng; các địa phương, đơn vị thường xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách, các văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển được tích cực thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, xây dựng các chế độ định mức tiêu chuẩn...; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức, viên chức được triển khai tích cực, toàn diện; thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc công khai nhất là công khai việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... duy trì hoạt động thường xuyên số điện thoại “đường dây nóng”, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước.

Đến ngày 17/3/2022, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết và ban hành 05 Quyết định theo thẩm quyền về quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản công... để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát và ban hành 48 văn bản, sửa đổi, bổ sung trong việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sử dụng trang bị, phương tiện, thiết bị làm việc; chế độ chi tiêu phục vụ hội nghị, chế độ công tác phí... đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Các cơ quan thanh tra đã triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn.

Thủ trưởng các địa phương, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Trong kỳ, huyện Sông Mã đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đối với 06 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy nhà nước. Qua công tác kiểm tra đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và công dân.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật PCTN; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch và ban hành Quyết định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Toàn tỉnh tiếp tục triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh đã tổ chức và hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm đảm bảo thời gian, đáp ứng các nội dung theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, xây dựng các chế độ định mức tiêu chuẩn...; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN được triển khai kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện của các địa phương, đơn vị. Các cơ quan điều tra, kiểm sát và xét xử thực hiện tốt việc phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch PCTN năm 2022; tăng cường việc kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực (nếu có) đặc biệt là việc phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 2688
  • Hôm nay: 28270
  • Trong tuần: 258,567
  • Tất cả: 17,146,096