No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1708

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) tại các Hội nghị của tỉnh và trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Trong quý I, UBND tỉnh ban hành 06 văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN; các cấp, các ngành đã ban hành 179 văn bản (gồm ban hành mới, sửa đổi, bổ sung) để triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các văn bản đã ban hành cơ bản đã đáp ứng, triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cấp có thẩm quyền về công tác PCTN. 

Các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu, chưa chặt chẽ, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực và đề xuất khắc phục những bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyên được quan tâm chú trọng với các văn bản đã tuyên truyền, quán triệt như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...đồng thời, cung cấp đầy đủ các văn bản của cấp trên về chiến lược và chính sách, pháp luật liên quan đến công tác PCTN cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung chiến lược với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. 

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư; tăng cường việc kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng (nếu có) đặc biệt là việc phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các nội dung tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí.

 

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 447
  • Hôm nay: 28883
  • Trong tuần: 259,181
  • Tất cả: 17,146,710